Algemene voorwaarden lesovereenkomst

Artikel 1.1 Algemeen

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en/of A en/of tussentijdse toetsen en praktijkexamens en de rechten en plichten van de afnemer van de lesovereenkomst, verder te noemen “de leerling” en de zelfstandige rijschool- onderneming en rijschoolhoudereigenaar/instructeur, verder te noemen “de rijschool”.

Artikel 1.2 Omschrijving

a) Met de leerling wordt bedoelt: de particulier die van de rijschool rij-onderricht krijgt.
b) Met “de rijschool” wordt bedoeld, de zelfstandige rijschoolonderneming en eigenaar, waarvan de gegevens aan de voorzijde van de lesovereenkomst zijn ingevuld die het rijonderricht aan de leerling verzorgt.

Artikel 2 Rijopleiding

De rijopleiding omvat rijlessen die:
a) Gegeven worden door een bevoegde rij-instructeur) van de rijschool.
b) Voor een tijdsduur van mimimaal 60 minuten per rijles tenzij duidelijk anders is afgesproken. c) Die volledig zal worden benut voor het geven van rij-onderricht.
d) Voor leerlingen die bevoegd zijn om rijles te krijgen.

Artikel 3 Verplichtingen van de rijschool

De rijschool is bekend met deze algemene voorwaarden en zich bewust van de inhoud van deze lesovereenkomst en zorgt ervoor dat:
a) De leerling voor zoveel mogelijk van dezelfde instructeur rijles krijgt.
b) Dat er een W.A. verzekering is afgesloten.

c) De leerling met zoveel mogelijk spoed wordt opgeleid tot het praktijkexamen. d) De vorderingen van de leerling worden op een instructiekaart bijgehouden.

Artikel 4 Verplichtingen leerling

De leerling dient:
a) Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de geplande rijlessen.
b) Bij het niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder voortijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
c) Verhindering van de afgesproken rijles minimaal 48 uur of twee werkdagen voor aanvang rijles aan rijschool te melden.
d) De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 48 uur of twee werkdagen voor de rijles wordt afgezegd.
e) Alle aanwijzingen van de rijschool op te volgen.

Artikel 5 Betaling

a) De leerling is verplicht het op de voorzijde van de overeenkomst overeengekomen bedrag te voldoen.
b) De rijschool is niet gemachtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. c) De leerling is in gebreke wanneer de betaling aan de rijschool niet is voldaan, zonder dat er een aanmaning vereist is.
d) Indien de leerling in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, zal het bedrag worden verhoogd met wettelijke incassokosten.
e) Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en reserveren van toetsen en examens met onmiddellijke ingang te doen staken zonder terugbetaling van enig bedrag.

Artikel 6 Beëindiging rijopleiding

a) De rijopleiding kan door de leerling schriftelijk worden beëindigd. Betaalde bedragen worden nimmer geretourneerd. In geval van medische oorzaken van de leerling kan de rijopleiding onder overlegging van een doktersverklaring voor een maximum van 6 maanden worden opgeschort.
b) Ingeval de leerling niets meer van zich laat horen wordt de rijopleiding automatisch na 6 maanden beëindigd en worden betaalde bedragen niet geretourneerd.

c) De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen bij bedrijfsbeëindiging of als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit en voortzetting negatief beïnvloedt. De rijschool is in deze gevallen verplicht de niet gebruikte rijlessen en of toetsen en praktijk(her) examens aan te leerling terug te betalen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

a) De leerling is niet aansprakelijk voor schade aan derden als gevolg van botsing, aan- of overrijding tijdens het volgen van rijonderricht en toetsen en examens.
b) De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leerling door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheden beïnvloedt of kan beïnvloeden.

c) De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de cursist onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 8 Overig

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.